Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8009G9E0QD1LVKSPGQ95

В община Челопеч се проведе информационна среща по проект по ОПДУ

Дата на публикуване: 15.12.2022
Последна актуализация: 15.12.2022

     В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0053 ПО ОПДУ 


       На 13.12.2022 г., в заседателната зала на Община Челопеч се проведе Информационна среща по проект „Партньорство, делегирана власт и граждански контрол. Разработване на Модел за съвместно създаване на стойност, основан на „дизайн – мисленето“ /design thinking/, при проектиране и мониторинг на политики в Община Челопеч“. 
       Проектът се изпълнява съвместно от Община Челопеч и „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“, по Договор № BG05SFOP001-2.025-0053-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
       Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на: 58 668,57 лв., от които 49 868,28 лв. европейско и 8 800,29 лв. национално съфинансиране.
       Срещата беше открита от кмета на Община Челопеч, инж. Алекси Кесяков, който изрази желанието и усилията на общинската администрация за създаване и прилагане на подходящ механизъм, който, съчетавайки традиционни инструменти с иновативни подходи, да насърчи и повиши гражданското участие във формулирането и  изпълнението на местни политики, което да допринесе за изграждането на ефективен диалог и партньорско управление в Община Челопеч.  
        По време на срещата експерти от „Европейски център по законодателство“ представиха резултатите от изпълнените до момента дейности по изследване и анализ на текущото състояние на гражданското участие в община Челопеч /Дейност 1/ и проучване и анализ на метода дизайн мислене /design thinking/ и добри практики основани на неговото прилагане /Дейност 2/. 
Основните акценти в представените резултати от проведените проучвания се фокусират върху степента на участие, нагласи и мотивация на жителите на Община Челопеч за активно включване в местните политики. Заедно с това, беше представен методът „дизайн мислене“, който, като социална иновация може да способства за преодоляване на формализма в традиционните форми на гражданско участие и реално 
овластяване на гражданите за вземане на решения. Методът беше илюстриран с добри практики при неговото прилагане в малки общини в Дания, Франция и Испания.  
       На срещата, присъстваха представители на общинската администрация, неправителствени организации, местни клубове и бизнеса. 
С пълното съдържание на изготвените документи може да се запознаете тук:


- Аналитичен доклад с препоръки от проведено проучване на метода „дизайн мислене“ /design thinking/ и добри практики за неговото прилагане при изпълнение и мониторинг на политики;


- Доклад с обобщени резултати от Дейност 1 /Изследване и анализ на текущото състояние на гражданското участие в процеса на изпълнение и мониторинг на политики в община Челопеч/ и Дейност 2 /Проучване и анализ на метода дизайн мислене /design thinking/ и добри практики, основани на неговото прилагане в процеса на изпълнение и мониторинг на политики/.