Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8009G9E0QD1LVKSPGQ95

Покана за участие в дискусия по проект по ОПДУ

Дата на публикуване: 20.04.2023
Последна актуализация: 16.05.2023

П О К А Н А

    Във връзка с изпълнявания от  Община Челопеч и „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“ Проект „Партньорство, делегирана власт и граждански контрол. Разработване на Модел за съвместно създаване на стойност, основан на „дизайн – мисленето“ /design thinking/, при проектиране и мониторинг на политики в Община Челопеч“, по Договор № BG05SFOP001-2.025-0053-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Ви каним да присъствате на организираната по Проекта дискусия на 24.04.2023 г., която ще се проведе в конферентната зала на Община Челопеч от 10.00ч.


     В рамките на дейностите по проекта беше изготвен Проект на Модел за съвместно създаване на стойност, основан на дизайн мисленето, който беше представен в рамките на организирана по проекта фокусна дискусия с представители на НПО, бизнеса и общинската администрация на Община Челопеч. 
       Дискусията е предвидена като част от поддейност 1 Подготвителен етап, Дейност 4 Пилотно тестване на Модел за съвместно създаване на стойност основан на „дизайн – мисленето“ /design thinking/ при изпълнение и мониторинг на политики в Община Челопеч /Моделът/. 
В рамките на дискусията ще бъдат представени за обсъждане 3 области на местни политики, съгласно формулираните цели и приоритети за развитие на Общината в Плана за интегрирано развитие на Община /ПИРО/ Челопеч 2021-2027 г., с цел, да бъде формулирана 1 област, в която Моделът да бъде подложен на пилотно тестване. Изборът на конкретна област на политика ще се направи чрез гласуване от участниците.

Ще се радваме да присъствате и споделите Вашите въпроси и предложения!


Повече информация за Проекта може да откриете на интернет страницата на Община Челопеч: https://chelopech.egov.bg/wps/portal/municipality-chelopech/administration/projects/proektgrajdansko2022/!ut/p/z1/pZFfT8IwFMU_iw97XO5tNzp83FCZJMQhoKwvpnZ_KLhubA3It7csJsZEIcb71Juce_LrOcBhBVyLvSqFUbUWb3ZPOXtJknEYj4eIyWLGcJYEQXI3J3TsUXg-KwgJ8PP3T8CBN1JlkCLKIGNCujJgA9cf-My9pshcwvKiGAbCIyI7qaU2jVlDKmttcm0c7JTJHRRZpbTqTNuzO9i09SaXputf-daUrdhkQnfbmiK9BG7JTuD4y4Ro7_n3v8U3i9A6PJJkPmHoP5BPwRmP1DIEXw5kxKKeIYrIPSXEQu5VfoClrtvKljH_Y1YxwuRS_rZg2k5H09I6C7N2lS5qWP2YmJWqzW7HQ1vBKfp3A6v_ddBUy2roHd1tMb31fP56PIRXH7usI7s!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fcontent%2Fsite%2Fadministration%2Fprojects%2Fproektgrajdansko2022, както и на интернет страницата на „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“: http://eulawcentre.org/.

 

 


Прилагаме на Вашето внимание Програма на дискусията: