Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8009G9E0QD1LVKSPGQ95

Представяне на Аналитичен доклад по проект № BG05SFOP001-2.025-0053, финансиран по ОПДУ

Дата на публикуване: 17.11.2022
Последна актуализация: 18.11.2022

На 16 ноември 2022 г., в конферентната зала на Община Челопеч, се проведе работна среща на ръководството на Община Челопеч и експертния екип по проект № BG05SFOP001-2.025-0053, с наименование: „Партньорство, делегирана власт и граждански контрол. Разработване на Модел за съвместно създаване на стойност, основан на „дизайн – мисленето“ /design thinking/, при проектиране и мониторинг на политики в Община Челопеч“ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, по който „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“ е бенефициент съгласно Договор № BG05SFOP001-2.025-0053-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с партньор Община Челопеч /Проектът/.


На работната среща бе представен и обсъден изготвен Аналитичен доклад на текущото състояние на гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики в Община Челопеч, който съдържа анализ на обобщените данни от извършено емпирично изследване на профила и състоянието на гражданския сектор, степен на активност, потребности и нагласа за участие сред целевите групи, и извършено кабинетно проучване на вътрешни документи, стратегии, планове на Община Челопеч относими към процеса на взаимодействие на общинската администрация с НПО, бизнеса и обществеността.


Аналитичния доклад е разработен в рамките на  Дейност 1 /Изследване и анализ на текущото състояние на гражданското участие в процеса на изпълнение и мониторинг на политики в бщина Челопеч/, Поддейност 2 /Провеждане на кабинетно проучване и анализ на първичните данни/ по проект № BG05SFOP001-2.025-0053.
Емпиричното изследване е извършено чрез комбинирането на качествено изследване /провеждане на дълбочинни интервюта, лице в лице/ и количествено изследване /представително анкетно проучване/. В изследването се търсеше първична информация за гражданското участие при изпълнението и мониторинга на политики съгласно Плана за развитие на община Челопеч за предходния период 2014-2020 г. Конкретната задача по изпълнение на проучването беше да се съберат, обобщят и анализират първични данни относно ключови индикатори, които влияят върху мотивацията на гражданите на община Челопеч да участват в процесите на изпълнение и мониторинг на политики. 
    Заедно с това беше извършено аналитично изследване на използваните от местната власт традиционни механизми за гражданско участие. За целта се направи преглед на вътрешнонормативни документи на Община Челопеч, относими към взаимодействието на общинската администрация с гражданите, техните организации и бизнеса. 


    На базата на извършените изследвания в доклада са изведени конкретни препоръки за подобряване на комуникацията и взаимодействието между администрацията и гражданския сектор при използването на традиционните инструменти за гражданско участие и потенциалът за въвеждане на иновативни подходи.


С пълното съдържанието на изготвения Аналитичен доклад на текущото състояние на гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики в Община Челопеч може да се запознаете тук: https://chelopech.egov.bg/wps/portal/municipality-chelopech/administration/projects/proektgrajdansko2022/!ut/p/z1/pZFdT8IwFIZ_ixe7XM5pNzq83FCZJMQhoKw3pnYfFFw3tgbk31sWE2OiEGOv2uQ9b54-BzisgGuxV6Uwqtbizb5Tzl6SZBzG4yFispgxnCVBkNzNCR17FJ7PBkIC_Pz8E3DgjVQZpIgyyJiQrgzYwPUHPnOvKTKXsLwohoHwiMhOaalNY9aQylqbXBsHO2VyB0VWKa060_bsDjZtvcml6fpbvjVlKzaZ0N22pkgvgVuyEzj-ckK08_z73-KbRWgbHkkynzD0H8hn4ExHahmCrwYyYlHPEEXknhJiIfcqP8BS121llzH_o6sYYXLJv12w2ux2PLReTz7fDaz-J9Y20nY6mpaWVZi1q3RRw-rHaFMtq6F3dLfF9Nbz-evxEF59ADAiGA4!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fcontent%2Fsite%2Fadministration%2Fprojects%2Fproektgrajdansko2022