Z6_PPGAHG800PLK90QD4F1O1RQ8J2
Z7_PPGAHG800PLK90QD4F1O1RQ8R5

Европейски модел за качество - CAF

Дата на публикуване: 11.12.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

 Общинската администрация отговаря за благосъстоянието на населението на Челопеч.

За да се управлява качеството на работа на служителите, от 2018г. започна използването на ОБЩА РАМКА ЗА ОЦЕНКА (CAF). Това е безплатен метод и е предназначен за държавната администрация. Администрацията се самооценява по КРИТЕРИИ:

Как се правят нещата:

1. Как Кметът изпълнява ролята си да управлява и как осъществява контакти с всички заинтересовани страни?;

2. Общината има ли стратегия и план за изпълнението й?;

3. Стимулира ли се развитието на служителите и тяхното активно включване в процесите?;

4. Развиват ли се ключови партньорства и използват ли се ефективно всички налични ресурси?;

5. Кои са ключовите процеси в администрацията?;

Какви са резултатите:

6. Удовлетворени ли са гражданите от предлаганите услуги?;

7. Доволни ли са служителите от работата си и чувстват ли се достатъчно ангажирани с нея?;

8. Допринася ли общината за устойчивото развитие на обществото и как изразява социалната си отговорност?;

9. Постигнати ли са целите на организацията?;

ОбА приключи самооценката по по-горните критерии през м. август 2018г.. Екипа от служители извършили оценката е предложил 42 МЕРКИ за подобрение работата на администрацията.

Ползи:

  • Подобряване качеството на услугите, за да са удовлетворени гражданите.
  • Подобряване комуникацията на служителите, за да се повиши мотивираността им.
  • Ръководството да успее да изпълни заложената мисия и цели и да подобри партньорските взаимоотношения.
  • Улесняване на процесите в организацията.
  • Ресурсите да се използват по най-добрия начин.
  • Възможност за въвеждане на подобрения и иновации.