Z6_PPGAHG8001UC40Q3OHL1K622B7
Z7_PPGAHG8001UC40Q3OHL1K622F6

Европейски етикет за иновации и добро управление на Община Челопеч

Дата на публикуване: 11.03.2021
Последна актуализация: 22.03.2021

Община Челопеч е притежател на Европейски етикет за иновации и добро управление на
Съвета на Европа за периода 2020-2022 г.

   Присъждането на „етикета“ удостоверява, че община Челопеч прилага ефективно Дванадесетте принципа на добро демократично управление на местно ниво, както следва:

1. Честно провеждане на изборите, представителност и гражданско участие;
2. Отзивчивост; 
3. Ефикасност и ефективност;
4. Откритост и прозрачност;
5. Върховенство на закона; 
6. Етично поведение;
7. Компетентност и капацитет;
8. Иновации и отвореност за промени;
9. Устойчивост и дългосрочна ориентация;
10. Стабилно финансово управление;
11. Човешки права, културно разнообразие и социално единство;
12. Отчетност;