Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C36
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C34

Архитектура и градоустройство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

    Една от стратегическите цели и приоритети на Плана за интегрирано развитие на община Челопеч за периода 2021- 2027 г. е насочена към подобряване на средата на обитаване – по-добра свързаност с общинския център от областта и съседните общини, подобрена инфраструктура, достъпни услуги, запазване и утвърждаване на природното богатство и културно-историческото наследство.