Z6_PPGAHG80090170QDRUBSPCU7E0
Z7_PPGAHG80090170QDRUBSPCUN50

Изменения на кадастрални планове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

 

Одобрена е нова кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираната територия на с. Челопеч

със Заповед № РД-18-282/09.11.2020 г., обнародвана в брой 102/01.12.2020 г. на Държавен вестник.

 

КАДАСТРАЛНА КАРТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ