Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP1

Проект на бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.08.2023

         На основание чл. 44, ал.1 ,т.8 от ЗМСМА и чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Челопеч, Кметът на община Челопеч


ОБЯВЯВА

           Обществено обсъждане на проект за Бюджет 2023 г. на 24.08.2023 г. в Заседателната зала на общината /пл. "Освобождение" №1/ от 14:30  часа.


          Материалите за общественото обсъждане ще са на разположение на гражданите на сайта на общината – www.chelopech.egov.bg и в Центъра за административно обслужване на ОбА Челопеч.
 

Капиталов списък за 2023 г.
Дата на публикуване: 18.08.2023

Проекто - бюджет за 2023 г.
Дата на публикуване: 18.08.2023

Капиталов списък за 2022 г.
Дата на публикуване: 23.03.2022

Проекто-бюджет за 2022 г.
Дата на публикуване: 23.03.2022

Проекто-бюджет разходи 2021 г.
Дата на публикуване: 08.04.2021

Проекто-бюджет приходи 2021 г.
Дата на публикуване: 08.04.2021

Проекто-бюджет разходи 2020 г.
Дата на публикуване: 16.12.2020

Проекто-бюджет приходи 2020 г.
Дата на публикуване: 16.12.2020