Z6_PPGAHG800P2Q70QTAILAS88O46
Z7_PPGAHG800P2Q70QTAILAS88OK6

Екология и околна среда

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

В общината има изградена пречиствателна станция за питейна вода. На територията на община Челопеч няма изградени депа за твърди битови отпадъци. В момента общината използва нерегламентирано сметище, намиращо се на юг от селото в местността Раджов дол. Около селото и в регулация съществуват няколко криминални сметища, чието премахване е залегнало в програмата за развитие на общината. В изпълнение на Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда в община Челопеч има разработена Програма за управление на отпадъците. Мерки за намаляване на криминалното депозиране на отпадъци са регламентирани от общинската Наредба за опазване на околната среда и хигиената на територията на община Челопеч. Най-често допусканите нарушения са депонирането на всякакъв вид отпадъци извън определените за това места, пашата на добитък в района на вододайните зони, изгаряне на смет и отпадъци в контейнерите, съхраняването на оборски тор по улиците. Нарушенията се констатират с актове, въз основа на които се издават наказателни постановления, с които се налагат наказания. Общината участва в проект за изграждане на регионално сметище за битови отпадъци, включено в Областният план за развитие. На територията на община Челопеч има едно хвостохранилище за промишлени отпадъци, собственост на “Челопеч Майнинг” ЕАД - за течни, устойчиви и дразнещи отпадъци, получени при обогатяването на руда. В Челопеч е създадена Общинска комисия за борба с бедствията, авариите и катастрофите (БАК). Към общината работят още спасителна и пожарна група. В рудопреработвателното предприятие “Челопеч Майнинг” ЕАД има отделна спасителна група, която работи по отделен план, съобразен с особеностите на производството. Под непосредственото наблюдение на Гражданска защита в общината освен “Челопеч Майнинг” ЕАД са и следните обекти, които са потенциални причинители на БАК на територията на общината или в по-голям мащаб: 

• Язовирите Кирчов извор, Зарен, Качулка - постоянно се следи за нивото им и състоянието на съоръженията им.
• Хвостохранилище “Челопеч Майнинг” ЕАД - работи специална служба с необходимата техника и персонал.
• Взривен склад - работи специално обучена група.
• Река Воздол - постоянно се следи състоянието на коритото й. 
• Отводнителните съоръжения - шахти, решетки.

Радиацията се измерва ежедневно. За оповестяване на населението при въздушна опасност са подготвени две електрически и две ръчни сирени. За противохимическа защита са осигурени противогази, респиратори, детски камери, детски противогази, чорапи, ръкавици, противохимически облекла.