Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KC5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12145

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

   Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е разработена в изпълнение на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост.
   По своята същност тя е отворен документ и се актуализира през годината, като се допълва с всяко прието решение на Общински съвет Челопеч, свързано с придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, извън тези, които са обект на настоящата програма.

    Тя отразява намеренията на Община Челопеч за придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.