Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24J4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ7

Устройствен правилник на общинска администрация Челопеч

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

С този правилник се определят организацията на дейност и функционалните задължения на административните звена в общинската администрация на община Челопеч.

В състава на общината влиза 1 населено място. Община Челопеч е юридическо лице с право на собственост и самостоятелен общински бюджет. Административен център и седалище на община Челопеч е с. Челопеч.

Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.

Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.