Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24U1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CS6

Управленска програма

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Настоящата Програма за управление на кмета на Община Челопеч е разработена в съответствие с изискванията на чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Тя е средносрочен планов документ и съдържа основните цели, приоритети, дейности, срокове за изпълнение и очакваните резултати.

Програмата за управление е разработена на база предизборната програма на Алекси Иванов Кесяков, избран за кмет на Община Челопеч с Решение на общинската избирателна комисия №83 от 26.10.2015г., която беше представена на местното население и в която са включени поети ангажименти към жителите на общината. При подготовката на документа са взети под внимание национални и регионални стратегически документи.

Програмата е съобразена с действащите планове и програми за развитие на Община Челопеч, приети от Общински съвет Челопеч. Програмата за управление е съобразена с функциите и правомощията на кмета на общината, съгласно действащата нормативна база, с изискванията за добро управление и възприетите добри практики на местните власти, в страни членки на Европейския съюз.