Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект "Грижа в дома в Община Челопеч"

Дата на публикуване: 10.04.2023
Последна актуализация: 16.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

 

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Челопеч, в качеството си на конкретен бенефициент по Проект BG05SFPR002-2.001-0214 „Грижа в дома в Община Челопеч“, финансиран по процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027”, ОБЯВЯВА, че стартира приема на заявки от лица, които желаят да им бъдат предоставяни следните услуги:

  • Предоставяне на почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.
  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване транспорт на персонала, предоставящ услугите до/от дома на лицата; заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги /със средства на потребителите/.
  • Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.

Закупените продукти, заплатените битови сметки се извършват със средствата на потребителите или с други средства, различни от тези Проекта.

Лицата, които могат да ползват предоставяните услуги е необходимо да попадат в следната целева група:

  •  Възрастни в невъзможност за самообслужване  
  • хора с увреждания;

 

Потребителите на Грижа в дома не дължат такса за получените почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги

Грижа в дома ще се предоставя за срок от 12 месеца, считано от 10.04.2023 г.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление – Приложение № 1 /по образец/;
  • Декларация – Приложение № 2 /по образец/;
  • Документ за самоличност /за справка/;
  • Документ за самоличност на законния представител или пълномощно при упълномощаване /ако е приложимо и само за справка/;

Обща стойност на проекта: 49 452,21 лв, от които 34 616,55 лв са от "Европейски съюз + " и 14 835,66 лв са Национално съфинансиране.

Документите се получават и подават лично или чрез упълномощено лице в Център за административни услуги в Община Челопеч на адрес: с. Челопеч, пл. „Освобождение “ № 1. 

Срок за подаване на документите: от 10.04.2023 година.

Класиране на потребители на Грижа в дома ще бъда извършена след извършване оценка на индивидуалните потребности на кандидат - потребителите. Същите ще бъдат индивидуално уведомени.

Приемът на документи на кандидат потребители на Грижа в дома ще се осъществява през целия период на проекта за лица, при които е възникнала спешна необходимост от предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно - социални услуги.

За допълнителни въпроси:

Екип за управление на проекта - тел. за връзка: 0886 890 419