Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Община Челопеч ще изпълнява проект "Устойчиви решения за смекчаване и адаптация към изменението на климата в малките общини"

Дата на публикуване: 06.07.2022
Последна актуализация: 01.08.2023

   На 05.07.2022 г. инж. Алекси Кесяков - Кмет на Община Челопеч и вицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов подписаха договор насочен към намаляване на вредните емисии и адаптация към климатичните промени. Той ще се финансира по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, която е част от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

  Проектното предложение ще се реализира от Община Челопеч като бенефициент и партньори от страната - общини Златица, Мирково, Копривщица и Екотех консулт – компания развиваща дейност в областта на опазване на околната среда, климатични промени, управление на отпадъци и устойчиво развитие и партньор от страната донор International Development Norway, Норвегия, които съвместно ще реализират логически свързани дейности, водещи до повишаване на капацитета на българските общини да провеждат устойчиви политики за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата.

   Партньорите на Община Челопеч по проекта, на стойност за общо 885 хил. лв., ще реализират следните дейности:

  • Доставка и монтаж на покривна фотоволтаична инсталация за сградата ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в Община Челопеч;
  • Доставка, монтаж и изготвяне на становища, чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението, съгласно чл.147, ал.2 от ЗУТ за обект: „Зарядна станция за електромобили, захранена от фотоволтаична инсталация“ на територията на обществен паркинг в Община Челопеч;
  • Доставка, монтаж и изготвяне на становища, чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението, съгласно чл.147, ал.2 от ЗУТ за обект: „Покривна фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяем източник за нуждите на сградата на младежкия център“ в Община Копривщица;
  • Закупуване на домашни компостери за биоразградими отпадъци с обем 1000 л. в 250 домакинства на територията на Община Златица;
  • Доставка и монтаж на соларна система за битово горещо водоснабдяване за нуждите на ДГ "Дора Габе" в Община Мирково;
  • Доставка и монтаж на соларна система за битово горещо водоснабдяване за нуждите на ОУ "Георги Бенковски" в Община Мирково;

    Целта на проекта е да повиши капацитета на четирите общини от България, чрез развиване на знанията, уменията, опита и квалификацията, необходими за подпомагане на планирането и проектирането, изпълнението, мониторинга и оценката на стратегическите им планове и програми по отношение действия, водещи като резултат до намаляване на емисиите на парниковите газове и адаптация към очакваните неблагоприятни последици от изменението на климата. Проектът е в синхрон с целите на ЕС за намаляване на емисиите на парниковите газове, производство на енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност за периода 2020 и 2030г., което проправя пътя към дългосрочната цел за климатично неутрална икономика до 2050 г.

   Програмата „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ПООСКП) се финансира от ФМ на ЕИП. Бюджетът на програмата е 15,29 млн. евро – 13 млн. евро са безвъзмездна помощ от ФМ на ЕИП 2014-2021 и 2,29 млн. евро национално съфинансиране. Програмен оператор на ПООСКП е дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество“ към МОСВ, а партньор от страните донори – Норвежката агенция по околна среда/Norwegian Environment Agency (NEA).

Информация за проведено обучение
Дата на публикуване: 01.08.2023

Статия от сп. "Средногорски багри"
Дата на публикуване: 31.07.2023

Покана за откриваща среща
Дата на публикуване: 31.07.2023

Покана за откриваща пресконференция
Дата на публикуване: 06.02.2023