Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект „Партньорство, делегирана власт и граждански контрол. Разработване на Модел за съвместно създаване на стойност, основан на „дизайн – мисленето“ /design thinking/, при проектиране и мониторинг на политики в Община Челопеч“

Дата на публикуване: 25.07.2022
Последна актуализация: 26.06.2023

                         Logo                                                                     Logo1                                                                                                         

ПРОЕКТ: „Партньорство, делегирана власт и граждански контрол. Разработване на Модел за съвместно създаване на стойност, основан на „дизайн – мисленето“ /design thinking/, при проектиране и мониторинг на политики в Община Челопеч“


ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 
№ BG05SFOP001-2.025-0053-C01

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

ПРОЦЕДУРА: BG05SFOP001-2.025 - „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

ПРИОРИТЕТНА ОС № 2: „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“

БЕНЕФИЦИЕНТ: Сдружение „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“

ПАРТНЬОР: Община Челопеч

ОБЩА СТОЙНОСТ: 58 668,57 лв., от които 49 868,28 лв. европейско и 8 800,29 лв. национално съфинансиране.

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ: 19.07.2022 г. - 31.12.2023 г.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Основна цел на проекта е да се изготви работещ инструментариум - Модел /методология/ за съвместно създаване на стойност, основан на иновативен подход чрез прилагане на дизайн мисленето /design thinking/, концептуално обвързан с ПИРО Челопеч 2021 – 2027г., който да съчетае традиционни инструменти с иновативни подходи, които отразяват спецификата и потребностите на общността и на свой ред да стимулират изграждането на устойчив механизъм за партньорско и открито управление в Община Челопеч.
Посочената цел е в съответствие с формулираните цели на Процедурата, съгласно т.6 от Насоките за кандидатстване, както и кореспондира с политиката на ЕС за търсене на нови инструменти, които да максимизират потенциала за участие на гражданите, засилване на тяхното чувство за съпричастност към политиките, което отразява техните потребности и визии /Резолюция на Европейския парламент от 7 юли 2021 г. относно гражданския диалог и гражданското участие в процеса на вземане на решения в ЕС./
Специфичните цели  са релевантни на основната цел на проекта. Те са формулирани в съответствие с идентифицираните на базата на предварително проучване на потребностите на целевите групи и са насочени към решаване на конкретни проблеми.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
В плана за изпълнение на проекта са включени 5 /пет/ дейности, чиито резултати водят до постигане на поставените цели. Част от тези резултати са:
-    Извършен анализ на текущото състояние на гражданското участие в процеса на изпълнение и мониторинг на политики в Община Челопеч;
-    Проучен и анализиран метода дизайн мислене /design thinking/ и добри практики основани на неговото прилагане в процеса на изпълнение и мониторинг на политики.
-    Изработен Модел за съвместно създаване на стойност основан на метода дизайн мислене /design thinking/ при изпълнение и мониторинг на политики в Община Челопеч.

В рамките на заложените дейности по проекта ще бъдат изготвени съпътстващи доклади, анализи, препоръки, ще бъдат проведени работни срещи и обсъждания с целевите групи, които ще спомогнат за постигане на поставените цели.

 

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА:

 

АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА И НПО ОТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ПРИ ФОРМИРАНЕТО И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

 

-    Представяне на Аналитичен доклад на текущото състояние на гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики в Община Челопеч, изготвен по проект № BG05SFOP001-2.025-0053, финансиран по ОПДУ


       На 16 ноември 2022 г., на работна среща на ръководството на Община Челопеч и експертния екип по проект № BG05SFOP001-2.025-0053, с наименование: „Партньорство, делегирана власт и граждански контрол. Разработване на Модел за съвместно създаване на стойност, основан на „дизайн – мисленето“ /design thinking/, при проектиране и мониторинг на политики в Община Челопеч“ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, бе представен и обсъден изготвен Аналитичен доклад на текущото състояние на гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики в Община Челопеч, който съдържа анализ на обобщените данни от извършено емпирично изследване на профила и състоянието на гражданския сектор, степен на активност, потребности и нагласа за участие сред целевите групи, и извършено кабинетно проучване на вътрешни документи, стратегии, планове на Община Челопеч относими към процеса на взаимодействие на общинската администрация с НПО, бизнеса и обществеността.
      Аналитичния доклад е разработен в рамките на  Дейност 1 /Изследване и анализ на текущото състояние на гражданското участие в процеса на изпълнение и мониторинг на политики в община Челопеч/, Поддейност 2 /Провеждане на кабинетно проучване и анализ на първичните данни/ по проект № BG05SFOP001-2.025-0053.
      С пълното съдържанието на изготвения Аналитичен доклад на текущото състояние на гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики в Община Челопеч може да се запознаете от публикувания файл на настоящата страница с наименование Аналитичен доклад 1.

 

-    Провеждане на Информационна среща с представители на целевите групи по проект № BG05SFOP001-2.025-0053 ПО ОПДУ


       На 13.12.2022 г., в заседателната зала на Община Челопеч се проведе Информационна среща по проект „Партньорство, делегирана власт и граждански контрол. Разработване на Модел за съвместно създаване на стойност, основан на „дизайн – мисленето“ /design thinking/, при проектиране и мониторинг на политики в Община Челопеч“. 
       Срещата беше открита от кмета на Община Челопеч, инж. Алекси Кесяков, който изрази желанието и усилията на общинската администрация за създаване и прилагане на подходящ механизъм, който, съчетавайки традиционни инструменти с иновативни подходи, да насърчи и повиши гражданското участие във формулирането и  изпълнението на местни политики, което да допринесе за изграждането на ефективен диалог и партньорско управление в Община Челопеч.  
       По време на срещата експерти от „Европейски център по законодателство“ представиха резултатите от изпълнените до момента дейности по изследване и анализ на текущото състояние на гражданското участие в община Челопеч /Дейност 1/ и проучване и анализ на метода дизайн мислене /design thinking/ и добри практики основани на неговото прилагане /Дейност 2/. 
       Основните акценти в представените резултати от проведените проучвания се фокусират върху степента на участие, нагласи и мотивация на жителите на Община Челопеч за активно включване в местните политики. Заедно с това, беше представен методът „дизайн мислене“, който, като социална иновация може да способства за преодоляване на формализма в традиционните форми на гражданско участие и реално овластяване на гражданите за вземане на решения. Методът беше илюстриран с добри практики при неговото прилагане в малки общини в Дания, Франция и Испания.  
      На срещата, присъстваха представители на общинската администрация, неправителствени организации, местни клубове и бизнеса. 
   

 - Разработен проект на Модел за съвместно създаване на стойност основан на метода дизайн мислене /design thinking/ при изпълнение и мониторинг на политики в Община Челопеч  по Проект № BG05SFOP001-2.025-0053, финансиран по ОПДУ

 

В рамките на Проект № BG05SFOP001-2.025-0053, финансиран по ОПДУ е разработен Проект на Модел за съвместно създаване на стойност основан на метода дизайн мислене /design thinking/ при изпълнение и мониторинг на политики в Община Челопеч /Моделът/.
Моделът има за цел да предостави на Община Челопеч подходящ инструментариум за използване на методите и техниките на дизайн мисленето като иновативна форма за увеличаване възможностите за гражданско участие при формирането, изпълнението и мониторинга на политики.
Моделът за съвместно създаване на стойност, основан на „дизайн – мисленето“ /design thinking/, при проектиране и мониторинг на политики в Община Челопеч ще подпомогне общинската администрация, НПО и бизнеса при прилагане на принципите партньорство, делегирана власт и граждански контрол като предостави цялостна структурирана методология за практическото използване на Модела, както и добри практики за прилагане на техниките и подходите на дизайн мислене /design thinking/ при изпълнение и мониторинг на политики.
Концептуално Моделът е обвързан с Плана за интегрирано развитие на Община /ПИРО/Челопеч за периода 2021-2027 г., в който като важен акцент е посочено привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество за формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция по отношение участието и подкрепата на ръководството на общината за подготовката и реализация на плана.
В рамките на Модела съществуващите традиционни механизми за гражданско участие са допълнени и обогатени с набор от специфични методи на проектиране, правила и дизайнерски техники. Методологията включва различни методи на интервюиране, създаване на профили на целевите групи, създаване на мисловни карти, създаване на прототипи за решаване на проблеми. В този смисъл дизайнерското мислене не само ще помага за намирането на иновативни решения, но е и резултатно ориентиран подход, който по най-добрия начин отразява потребностите и защитава интересите на заинтересованите страни.

 

- Провеждане на дискусия с представители на целевите групи по проект № BG05SFOP001-2.025-0053 ПО ОПДУ

 

- Във връзка с изпълнявания от  Община Челопеч и „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“ Проект„Партньорство, делегирана власт и граждански контрол. Разработване на Модел за съвместно създаване на стойност, основан на „дизайн – мисленето“ /design thinking/, при проектиране и мониторинг на политики в Община Челопеч“, по Договор № BG05SFOP001-2.025-0053-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 


Ви каним да присъствате на организираната по Проекта дискусия на 24.04.2023г., която ще се проведе в конферентната зала на Община Челопеч от 10.00ч.


     В рамките на дейностите по проекта беше изготвен Проект на Модел за съвместно създаване на стойност, основан на дизайн мисленето, който беше представен в рамките на организирана по проекта фокусна дискусия с представители на НПО, бизнеса и общинската администрация на Община Челопеч. 
     Дискусията е предвидена като част от поддейност 1 Подготвителен етап, Дейност 4 Пилотно тестване на Модел за съвместно създаване на стойност основан на „дизайн – мисленето“ /design thinking/ при изпълнение и мониторинг на политики в Община Челопеч /Моделът/. 
В рамките на дискусията ще бъдат представени за обсъждане 3 области на местни политики, съгласно формулираните цели и приоритети за развитие на Общината в Плана за интегрирано развитие на Община /ПИРО/ Челопеч 2021-2027 г., с цел, да бъде формулирана 1 област, в която Моделът да бъде подложен на пилотно тестване. Изборът на конкретна област на политика ще се направи чрез гласуване от участниците. 

 

Ще се радваме да присъствате и споделите Вашите въпроси и предложения!

 

Прилагаме на Вашето внимание програма на дискусията.

 

- Провеждане на кръгла маса с представители на целевите групи на 20.06.2023 г., която ще се проведе в конферентната зала на община Челопеч от 10.00 часа.


Във връзка с изпълнявания от Община Челопеч и „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“ Проект „Партньорство, делегирана власт и граждански контрол. Разработване на Модел за съвместно създаване на стойност, основан на „дизайн – мисленето“ /design thinking/, при проектиране и мониторинг на политики в Община Челопеч“, по Договор № BG05SFOP001-2.025-0053-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Ви каним да присъствате на организираната по Проекта кръгла маса за представяне на изработения по Проекта Модел за съвместно създаване на стойност, основан на „дизайн – мисленето“ /design thinking/, при проектиране и мониторинг на политики в Община Челопеч, която ще се състои на 20.06.2023 г. /вторник/, от 10.00 ч. в Конферентна зала на Община Челопеч, пл. "Освобождение" № 1. 

Моделът съдържа: 

  • Описание на същността и спецификите на дизайн мисленето;
  •  Практическо ръководство за неговото прилагане;
  • Методика за определяне на квотно – базирана извадка;
  • Методи за проучване на нагласите, потребностите и удовлетвореността на заинтересовани страни;
  •   Методика за практическа употреба на метода „Jigsaw”;
  •  Мисловна карта на процесите на дизайн мислене;
  • Методика за проучване на добри практики.

Повече информация за Проекта може да откриете на интернет страницата на Община Челопеч: https://chelopech.egov.bg/, на интернет страницата на „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“: http://eulawcentre.org/.

Прилагаме на Вашето внимание програма на събитието.

 

-  Разработен Модел за съвместно създаване на стойност основан на метода дизайн мислене /design thinking/ при изпълнение и мониторинг на политики в Община Челопеч по Проект № BG05SFOP001-2.025-0053, финансиран по ОПДУ

 

Община Челопеч и „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“ успешно приключиха съвместния си Проект № BG05SFOP001-2.025-0053, с наименование: „Партньорство, делегирана власт и граждански контрол. Разработване на Модел за съвместно създаване на стойност, основан на „дизайн – мисленето“ /design thinking/, при проектиране и мониторинг на политики в Община Челопеч“, по Договор № BG05SFOP001-2.025-0053-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

В рамките на Проект № BG05SFOP001-2.025-0053, финансиран по ОПДУ е разработен Модел за съвместно създаване на стойност основан на метода дизайн мислене /design thinking/ при изпълнение и мониторинг на политики в Община Челопеч /Моделът/.
Моделът има за цел да предостави на Община Челопеч подходящ инструментариум за използване на методите и техниките на дизайн мисленето като иновативна форма за увеличаване възможностите за гражданско участие при формирането, изпълнението и мониторинга на политики.
Моделът за съвместно създаване на стойност, основан на „дизайн – мисленето“ /design thinking/, при проектиране и мониторинг на политики в Община Челопеч ще подпомогне общинската администрация, НПО и бизнеса при прилагане на принципите партньорство, делегирана власт и граждански контрол като предостави цялостна структурирана методология за практическото използване на Модела, както и добри практики за прилагане на техниките и подходите на дизайн мислене /design thinking/ при изпълнение и мониторинг на политики.
Концептуално Моделът е обвързан с Плана за интегрирано развитие на Община /ПИРО/Челопеч за периода 2021-2027 г., в който като важен акцент е посочено 

привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество за формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция по отношение участието и подкрепата на ръководството на общината за подготовката и реализация на плана.
Моделът представлява цялостна методология за гражданско участие, в която е интегриран методът дизайн мислене и съдържа описание на метода дизайн мислене и възможности за прилагането му при изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво, методи за проучване на нагласите, потребностите и удовлетвореността на заинтересованите страни, методика за определяне на квотно базирана представителна извадка, методика за прилагане на метода „Jigsaw”, методология за проучване на добри практики, препоръки и практическо ръководство за прилагане на метода на дизайн мислене. 

С разработения Модел за съвместно създаване на стойност основан на метода дизайн мислене /design thinking/ при изпълнение и мониторинг на политики в Община Челопеч може да се запознаете от прикачения документ:
 

  С пълното съдържание на изготвените документи може да се запознаете тук:
 

Аналитичен доклад 1
Дата на публикуване: 17.11.2022

Представяне на Аналитичен доклад
Дата на публикуване: 17.11.2022

Прессъобщение
Дата на публикуване: 20.09.2022