Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Стартира рекултивацията на сметището за неопасни битови отпадъци на община Челопеч

Дата на публикуване: 08.01.2021
Последна актуализация: 07.12.2021

   На 21.12.2020 г. се състоя „първа копка“ по проект: BG16M1OP002-2.010-0055 „Рекултивация на депо - Челoпеч”, финансиран по  процедурата  за  изпълнение  на  укрепителни  и превантивни   мерки   и   дейности   по   процедура   BG16M1OP002-2.010 "Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по  Приоритетна  ос  Отпадъци  на  Оперативна  програма  "Околна  среда 2014 - 2020 г. с АДБФП № Д-34-62/24.06.2020г. подписан между Министерство на околната среда и водите и Община Челопеч.


    Стартът на строителството бе даден символично, поради сложната епидемиологична обстановка, в присъствието на Възложителя – инж. Алекси Кесяков – Кмет на Община Челопеч и изпълнител: ДЗЗД „РЕКУЛТИВАЦИЯ БГ 2020“, проектант: „РЕДИСКАВЪР“ ЕООД, Строителен надзор: "КОНСУЛТ-ЕКСПРЕС 09" ООД и Общинска администрация Челопеч.


    Обща стойност на проекта възлиза на 1 817 350.46 лв., от които 1 544 747.89 от европейския фонд за регионално развитие и 272 602.57 лв. национално съфинансиране от бюджета на Република България.


Срок за изпълнение 17 месеца

Начало  на проекта : 09.07.2020г.

                Край: 09.05.2022 г.

 

    За 08.12.2021 г. от 10,00 ч. в сградата на Община Челопеч /с. Челопеч, пл. "Освобождение" №1/ е предвидена заключителна пресконференция, като част от дейностите по публичност на проекта.


За информация:
Татяна Цонкова – ръководител на проекта
Тел. 0886188864
Email: Tatyana.PavlovaTsonkova@chelopech.egov.bg

 

Заключителна пресконференция
Дата на публикуване: 09.12.2021