Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2494
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI5

Секретар

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.01.2022

Нина Калоянова

300

Контакти:

sekretar@chelopech.egov.bg

Професионална реализация:

от 25.01.1995 г. до момента в ОбА Челопеч

Образование: магистър по Публична администрация, 2007-2009 г., Софийски университет „Св. Климент Охридски“ гр. София;
Магистър – икономист по АПП, 1991-1996 г.,  УНСС гр. София

Родена на 21.07.1973 г., Омъжена с едно дете

 

Правомощия, функции и отговорности на секретаря на общината:

 1. Организира дейността на общинската администрация; 

 2. Координира условията на работа на служителите на общината и организационно-техническото обзавеждане;

 3. Координира деловодството, документооборота в общината и общинския архив; 

 4. Отговаря за дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване; 

 5. Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината; 

 6. Следи за изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на общината; 

 7. Отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите; 

 8. Подготвя и организира местните референдуми; 

 9. Координира атестирането на служителите в общинска администрация; 

10. Координира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Административно – процесуален кодекс, ЗМСМА и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение;

11. Координира международното сътрудничество на общината, двустранните и многостранни проекти, в които тя участва; 

12. Организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията; 

13. Извършва нотариалната дейност на общината; 

14. Координира дейността на културните институции, социалните дейности , осъществява мониторинг върху изготвянето на културния календар на общината; 

15. Член на екипа за провеждане на дейности по защита на личните данни, в съответствие с нормативните изисквания; 

16. Член на екипа за провеждане на дейности по обезпечаване на информационната сигурност; 

17. Изпълнява функции по Закона за защита на класифицираната информация; 

18. Изпълнява други дейности, определени от нормативни актове.