Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.10.2022

арх. Станимир Тонев 

Архитект на община Челопеч

Приемен ден:

Всяка сряда

Контакти:

Stanimir.Tonev@chelopech.egov.bg

 

 

Професионална реализация:

от 04.2012 г. до 06.2017 г. работи като проектант и ръководител проекти в няколко архитектурни бюра.

През 2012 г. работи като проектант за ANDRÉ BENAIM Studio di Architettura във Флоренция.

От 06.2017 г. до момента работи като архитект на свободна практика.

От 05.07.2019 г. заема длъжността "Главен архитект" на Община Челопеч.

През 2017 г. е вписан в Регистър на лицата по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство за консервация, реставрация и опазване на културни ценности.
Заема призови места в конкурсите за „Преустройство, реконструкция и фасадно оформление на национален изложбен център гр. София, ул. „Шипка“ № 6“, „Реновация на фабрика „Загорка“, гр. Стара Загора“, „Най-добър модел за „зелено“ еко селище MILD HOME“ и други.

Образование:

2006 – 2012 г., магистърска степен по архитектура в „Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия” – гр. София,

Роден на 09.02.1988 г., Женен с едно дете.

Правомощия, функции и отговорности на главния архитект на общината:

1. Главният архитект отговаря за устройството на територията на община Челопеч, като провежда ефективно общинската политика и стратегия в областта на общественото строителство и стратегията в областта на устройството на територията при стриктното спазване на ЗУТ и другите закони в страната;

2.  Ръководи архитектурно-художественото ; oформление, комплексното и хармонично изграждане на жизнената среда, съхранение на архитектурно-историческото и културно наследство и опазване на сградния фонд, синтеза на архитектурата и другите изкуства; 

3. Осъществява функции по ръководство, координиране и контролиране на дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината, координиране и контролиране на дейността на звеното, създадено в съответната администрация за изпълнение на функциите и задачите по устройството на територията, и издава административни актове съобразно правомощията му, предоставени от Закона за устройство на територията;

4. Ръководи Експертния съвет по устройство на територията в община Челопеч и привежда в изпълнение решенията им;

5. Подготвя технически задания за изготвяне на ПУП, в общината или на части от тях;

6. Отговаря за процедирането на приети ПУП и др. ;

7. Разработва и контролира изпълнението на общинските нормативни актове, съгласно ЗУТ;

8. Издава разрешения за строеж;

9. Произнася се по законността и издава актове за узаконяване на незаконни строежи;

10. Изготвя и одобрява устройствени схеми и планове и техните изменения;

11. Одобрява схема за разполагане на преместваеми съоръжения, в съответствие със ЗУТ;

12. Одобрява инвестиционни проекти и комплексни проекти;

13. Издава скици (визи) за проучване и проектиране;

14. Издава удостоверения за въвеждане в експлоатация на обекти от ІV и V категория;

15. Участва в комисии по определяне на терени, трасета и приемателни комисии за обекти.