Z6_PPGAHG8009G9E0QD1LVKSPKRR1
Z7_PPGAHG8009G9E0QD1LVKSPKR72

Заместник кметове

Дата на публикуване: 26.11.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

В Община Челопеч няма назначавани заместник кметове.