Z6_PPGAHG80090G10QTSQ84R52063
Z7_PPGAHG80090G10QTSQ84R520M1

Административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.03.2023

Информация, съгласно Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административно обслужване

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор:

Съгласно Регистъра на услугите информацията за предоставяните административни услуги и уникален идентификатор може да бъде намерена на адрес:  www.chelopech.egov.bg и в профила на община Челопеч в Административния регистър 

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

Информацията е посочена в описанието на всяка услуга.

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт.

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време:

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Адрес: община Челопеч, п.к. 2087, пл. "Освобождение" № 1
официален интернет сайт: www.Chelopech.egov.bg
електронна поща:  Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg
Телeфон:  0800 20 003

Работно време: от 08:00 до 16:30 часа без прекъсване.

5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

•    Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за административно обслужване или по електронен път;
•    Завеждане в Автоматизирана информационна система и изпращане на преписката към Секретаря на община Челопеч и отговорния служител;
•    Проверка в Информационните масиви на община Челопеч;
•    Изготвяне на административния акт;
•    Получаване на административната услуга/акт по избран от заявителя начин.

5.1. Необходими документи за предоставяне на услугата:

•    Заявление по образец;
•    Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението на място или средство за идентификация при подаване на заявление по електронен път/;
•    Документ за платена такса за административната услуга 

*Забележка: При необходимост могат да бъдат представяни други документи, касаещи издаването на индивидуалния административен акт

6. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:

Образците на формуляри са посочени в описанието на услугите на адрес:  www.chelopech.egov.bg и в профила на община Челопеч в Административния регистър

7. Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за административно обслужване, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;
 • По електронен път, чрез:
 • Единния портал за достъп до електронни административни услуги: https://egov.bg/wps/portal/
 • Система за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/Help
 • Интернет страницата на община Челопеч: www.Chelopech.egov.bg ; 

8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя:

    Община Челопеч предоставя почти всички от услугите си като електронни административни услуги на ниво 4 /съгласно дефиницията на Наредбата за административния регистър/, а именно „Двустранна комуникация - заявяване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна идентификация на потребителите, освен ако със закон се допуска предоставяне на електронна административна услуга без идентификация“;

 • Система за сигурно електронно връчване – https://edelivery.egov.bg/;
 • Системата за електронен обмен на съобщения /за държавни институции и ведомства/;
 • Портала за електронни административни услуги: https://unifiedmodel.egov.bg

9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Документите/индивидуалните административни актове, свързани с административните услуги, извършвани от Община Челопеч са валидни до промяна на обстоятелствата или срок, определен в специализиран нормативен акт.

10.Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

Информация, дали административната услуга е платена или безплатна е посочена в описанието на  Административните услуги. 

Начините за плащане за административните услуги в Община Челопеч са:

 • в брой, на касата в Центъра за административно обслужване;
 • чрез ПОС терминал в Центъра за административно обслужване;
 • по банков път

Банкова сметка:
IBAN: BG52UNCR70008423609502
BIC: UNCRBGSF
„УниКредит Булбанк“ АД

11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община Челопеч

12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс

13. Електронен адрес за предложения във връзка с административните услуги

Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg

14. Начини на получаване на резултата от услугата: 

 • по пощата, на посочен от адресата адрес;
 • на ръка в Център за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на получателя;
 • по електронен път, на посочен от заявителя електронен адрес;
 • чрез Системата за сигурно електронно връчване;
 • чрез Система за електронен обмен на съобщения /за държавни институции и ведомства/.

15. Допълнителна информация:

 • Актът или отказът да се издаде такъв може да се обжалван пред Административен съд;
 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима /административната тежест/: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg

Технически стъпки по предоставянето на услугата, тяхното правно значение и срока за предоставянето ѝ:

1. Технически стъпки по предоставяне на услугата:

 • При заявяване чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги:

https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services

2. Техническите стъпки за проследяване на текущото състояние на предоставяната услуга. 

Техническите средства за установяване и отстраняване на грешки при въвеждането на информация преди да бъдат направени изявленията във връзка с услугата.

Установяването на грешки се извършва автоматично съгласно функционалностите на използвана система за заявяване. 

Техническите стъпки за достъп до актове, изявления и данни, събрани за получателя във връзка с предоставяне на услугата. 

Проследяването на статуса на заявена електронна административна услуга се извършва чрез системата за сигурно електронно връчване:

 (Система за еВръчване - https://edelivery.egov.bg/) или на интернет страницата на община Челопеч: Деловодна справка съобразно функционалностите на използваната система. 

Езиците, чрез които услугата може да бъде ползвана.

Български

Общите административни актове са достъпни на електронен адрес: www.chelopech.egov.bg

Вижте нашата Декларация за достъпност на адрес: www.chelopech.egov.bg 

 

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

2016. Издаване на удостоверение за наследници 

2075. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 

2109. Издаване на удостоверение за семейно положение

2092. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2036. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2057. Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2000. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2076. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2037. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2034. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

1999. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал 

2052. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал 

2019. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път 

2033. Възстановяване или промяна на име

2079. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2107. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2128. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

1997. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

2056. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес  регистриран след 2000 година

2104. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2017. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2073. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

2110. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2138. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

2108. Издаване на удостоверение за правно ограничение

2038. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2080. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

2020. Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

2040. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

2039.  Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

2053. Припознаване на дете

2058. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2132. Промяна в актовете за гражданско състояние

2391. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

2390. Установяване на наличие на българско гражданство

Административни услуги "Местни данъци и такси"

2396. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство

2395. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

2393. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

2071. Издаване на удостоверение за декларирани данни

1998. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

2878. Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

2131. Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства

2091. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

2014. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

2124. Издаване на заверено копие от подадена данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси

2126. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

2834. Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

9401. Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

9402.  Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

9403.  Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

9406. Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

9407. Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

9408.  Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

9409. Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата

9413. Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

9412. Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

9411.  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

9410. Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
 

Административни услуги "Кадастър"

2099. Справки (устни и писмени) от кадастъра

2118. Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

Административни услуги "Контрол по строителството"

2097. Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

2098. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Административно-технически услуги "Устройство на територията"

2082. Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

2083. Издаване на виза за проектиране

2084. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2112. Издаване на разрешение за строеж

2130. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

2113. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2956. Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж

2117. Одобряване на подробен устройствен план

1986. Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

1989. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

1990. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

1991. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

1992. Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

2001. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2005. Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

2018. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

2024. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

2025. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

2041. Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

2043. Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

2054. Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2060. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2061. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

2062. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

2063. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2064. Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

2065. Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация

2078. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

2085. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план

2111. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

2114. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

2517. Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях 

2519. Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

2879. Промяна на предназначението на сгради

Административни услуги "Зелена система"

1996. Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

2068. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Административни услуги "Селско стопанство и екология" 

2006. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд 

2086.  Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

2093. Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци 

Административни услуги "Търговия, туризъм и транспорт"

3087. Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта 

2008. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение 

2047. Категоризация на места за настаняване

2088. Категоризация на заведения за хранене и развлечение 

2012. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания 

3205. Издаване на разрешение за ползване на място публична общинска собственост за извършване на търговска и/или друга дейност на открито чрез поставяне на съоръжения и елементи

Административно-технически услуги "Общинска собственост"

1988. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот 

2022. Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

2081. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти 

2095. Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Административни услуги "Реклама"

2100. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи 

Други административни услуги

1994. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган 

2133. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

2134. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Административни услуги "Нотариална дейност"

2015. Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

2072. Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

2094. Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

 

Административни услуги "Избори"

3303. Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

3304. Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия

3305. Вписване в избирателния списък

3306. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

3307. Изключване от Списъка на заличените лица

3308. Изключване от Списъка на заличените лица на избирател, заявил, че ще гласува извън страната