Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.01.2024

адрес: 2087 с.Челопеч,  пл. "Освобождение" №1

телефон: 0800 20 003  

е-mail: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg

Официална страница на Община Челопеч във "Facebook": https://www.facebook.com/ob.chelopech/

Безплатен телефон за сигнали към община Челопеч: 0800 20 003

Име

Длъжност

електронен адрес

РЪКОВОДСТВО

инж.Алекси Кесяков

Кмет

kmet@chelopech.egov.bg

Нина Калоянова

Секретар ОбА

sekretar@chelopech.egov.bg

Анна Джонгова

Главен инспектор

Anna.Dzhongova@chelopech.egov.bg

арх. Станимир Тонев

Главен архитект

Stanimir.Tonev@chelopech.egov.bg

ДИРЕКЦИЯ “СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Сашка Вътева

Директор "Специализирана администрация"

Sashka.Vateva@chelopech.egov.bg 

Ненка Тороманова

мл. експ. „Архитектура, строителство, кадастър и регулация“

Nenka.Toromanova@chelopech.egov.bg

Кунчо Тороманов

гл. спец. „Устройство на територията и контрол по строителството“

Kuncho.Toromanov@chelopech.egov.bg

Стоянка Димитрова

гл.спец. “Гражданска регистрация, административно обслужване и информационна сигурност”

Stoyanka.Dimitrova@chelopech.egov.bg

Миглена Кръстева

мл. експ. "Общинска собственост, екология, селско и горско стопанство"

Miglena.Krasteva@chelopech.egov.bg

Алиция Стоянова

мл. експ. ”Образование, връзки с обществеността, туризъм и обществени поръчки"

Alitsia.Stoyanova@chelopech.egov.bg

Детелина Барева

мл. експ. "Проекти и инвестиции, канцелария, ОТП на ОбС и обществени поръчки"

Detelina.Bareva@chelopech.egov.bg

Иванка Иванова

мл. експ. ”Общински обекти и обществен ред“

Ivanka.Ivanova@chelopech.egov.bg

Жанна Центовская

мл. експ. „Култура, спорт, социални и здравни дейности“

Zhanna.Tsentovskaya@chelopech.egov.bg

Аника Чернева

гл.спец. “Благоустройство и инфраструктура”

Anika.Cherneva@chelopech.egov.bg

Невена Недкова

изпълнител „Куриер-чистач”

 

ДИРЕКЦИЯ “ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ”

 

Директор “Обща администрация”

 

Фани Гърмидолова

счетоводител и ТРЗ

Fani.Garmidolova@chelopech.egov.bg

Цветелина
Лилова

мл. експ. "Човешки ресурси и публични предприятия"

Tsvetelina.Lilova@chelopech.egov.bg

Николета Ненова

гл. счетоводител

Nikoleta.Nenova@chelopech.egov.bg

Елица Тодорова

счетоводител

Elitsa.Todorova@chelopech.egov.bg

Веселина Благоева

инспектор ”Местни приходи, търговия и каса”

Veselina.Blagoeva@chelopech.egov.bg

Йорданка Тодорова

спец. "Техническо и материално осигуряване и архив"

Yordanka.Todorova@chelopech.egov.bg

ДЕНОНОЩНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЖУРНИ

Теофана Кавръкова

ст. спец. „Отбранително мобилизационна подготовка и транспорт“

Teofana.Kavrakova@chelopech.egov.bg