Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H81

Информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021
Информация по ЗПКОНПИ:
  • Във връзка със спазването на ЗПКОНПИ, община Челопеч е утвърдила "Вътрешни правила за проверка на сигнали за корупция за измами и нередности";

  • с  Вътрешните правила се определят  реда на приемане, регистриране, и отчитане на Жалби и Сигнали  за корупция на граждани, юридически лица и служители на общинска администрация Челопеч;

  • Вътрешните правила са насочени към реално намаляване на административната корупция и повишаването на доверието на гражданите към служителите на общинска администрация Челопеч.