Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12157
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H47

Искане за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация със самостоятелен регистрационен индекс в деловодната система на община Челопеч.

Заявленията за достъп до обществена информация могат да се подават:

  •  лично в Центъра за административно обслужване на адрес: с. Челопеч, пл. "Освобождение" №1, всеки работен ден от 8.00 часа до 16.30 часа; 
  •  да се изпращат по обикновена поща;
  •  да се изпращат на  електронни адрес: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg; 
  • чрез Платформата за достъп до обществена информация

Заявления за достъп до обществена информация е възможно да се подават и устно, като заявителят предоставя необходимите данни на служител от Центъра за административно обслужване, който директно попълва информацията в регистрационната форма и регистрира заявлението.

Съгласно чл. 25 от Закона за достъп до обществена информация заявлението се оставя без разглеждане, ако не съдържа следните реквизити:

1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. описание на исканата информация;
3. адреса за кореспонденция със заявителя.

В заявлението може да се посочи и предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация.

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя съгласно Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. и представяне на платежен документ.
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Дата на публикуване: 07.12.2020