Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H10
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18A4

Анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване в Общинска администрация Челопеч
Съгласно чл. 15 от Наредбата за административно обслужване администрациите осигуряват информация за осъществяваното от тях административно обслужване.

ЕДИН ОТ МЕТОДИТЕ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Е ЧРЕЗ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ
1. Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Община Челопеч?
2. За какви услуги най-често сте посещавали Община Челопеч?
3. Откъде получихте първоначална информация за извършваните от Община Челопеч услуги?
друг източник
4. От къде предпочитате да се информирате за административното обслужване в Община Челопеч?
други канали
5. Информацията, която получихте за предоставяните услуги е:
друго
6. Удовлетворяват ли Ви сроковете, в които са изготвени документите Ви ?
7. Доволни ли сте от работното време на Центърът за административно обслужване?
добавете работно време, което би Ви удовлетворило
8. Какво е мнението за служителите, които Ви обслужват?
друго
9. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?
друго
10. Налагало ли Ви се е да търсите служители от по-висока степен, за да получите желаната от Вас услуга?
11. Смятате ли, че административното обслужване в Община Челопеч се подобрява?
12.Усещате ли намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса в Община Челопеч?
друго