Z6_PPGAHG80015C50QT2H0LEO1181
Z7_PPGAHG80015C50QT2H0LEO11O0

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Постоянните комисии играят основна роля в процеса на вземане на решения от Общински съвет Челопеч. Те имат задачата да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаването на проблемите; да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване; да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.

Постоянните комисии се конституират от Общински съвет Челопеч с Правилника за организацията и дейността му.