Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K4
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1V2EC4
Z7_PPGAHG80090170QD7IJG2QUFF5

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество могат да бъдат достъпени в Регистъра на лица, заемащи висши публични длъжности

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 01.02.2021