Профил на купувача

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021
ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Булстат: 000777223

п.к. 2087

Община Челопеч

пл. "Освобождение"  №1

тел.: 07185 / 2550

факс: 359/71069913

 e-mail: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg