Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SC7

Профил на купувача

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.09.2022
ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Булстат: 000777223

п.к. 2087

Община Челопеч

пл. "Освобождение"  №1

телефон: 0800 20 003

факс: 359/71069913

 e-mail: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg