Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IO7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46

Защита при бедствия и аварии

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.03.2022

Бедствие

"Бедствие" е всяко природно явление като земетресение, наводнение, свличане на земни пластове, бури, снежни виелици, лавини, специфични пожари, продължителни суши и епидемии. Характер на бедствие имат радиационното, химическото и бактериологичното заразяване, когато са причинени жертви и тежки материални щети на собствеността или са застрашени здравето и живота на населението.

ОСНОВЕН ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЯ

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАРИ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ТЕЖКИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЕ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБЛЕДЯВАНЕ

Авария

"Авария" е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и агрегати, съпроводена със спиране или сериозно нарушаване на технологичния процес, с взривове, пожари, замърсяване на околната среда, разрушения, жертви или заплахи за живота и здравето на населението.

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЯДРЕНА ИЛИ РАДИАЦИОННА АВАРИЯ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ

Катастрофа

"Катастрофа" е внезапно събитие, съпроводено с тежки последствия, жертви, наранявания, разрушения и повреди, които причиняват загуби, налагащи незабавна, спасителна и непосредствена възстановителна намеса в широк мащаб.

Първата Ви реакция трябва да бъде да уведомите органите на МВР или тези за спешна медицинска помощ за злополуката. Това може на телефона за спешни повиквания на единната спасителна система 112

Вашето повикване трябва да съдържа следната информация:

Къде? – Посочете мястото, улицата, номер на улицата, кръстовище или някакъв ориентир при злополука извън града;

Какво? – Посочете вида на злополуката: пътнотранспортно произшествие с лек автомобил, с тежкотоварен автомобил, с транспортиране на опасен товар. Посочете също дали има затиснати или ранени хора и дали има опасност от пожар;

Колко? – Посочете броят на пострадалите, по възможност вида на нараняванията;

Кой се обажда? – Кажете името си и номера, от който се обаждате.

 

ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ

МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ, КОИТО Е НЕОБХОДИМО ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ ПРИ ЗАПЛАХА ОТ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБЛЕДЯВАНЕ
Дата на публикуване: 12.12.2020

ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЕ
Дата на публикуване: 12.12.2020

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЯ
Дата на публикуване: 12.12.2020

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ
Дата на публикуване: 12.12.2020

ОСНОВЕН ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
Дата на публикуване: 12.12.2020