Заседания на Общински съвет

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 22.07.2021

 Общинският съвет e колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, самостоятелност по отношение на държавните органи при вземането на решения, гарантиране и закрила на интересите на общината и на населението й.