Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество могат да бъдат достъпени в Регистъра на лица, заемащи висши публични длъжности

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 01.02.2021