Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Банка "УниКредит Булбанк" АД

Филиал гр. Пирдоп

Булстат: 000777223

IBAN: BG52UNCR70008423609502
BIC: UNCRBGSF

Наименование на кодовете за вид плащане: 

• Окончателен годишен (патентен) данък Код: 44 14 00

• Данък върху недвижимите имоти Код: 44 21 00

• Данък върху наследствата Код: 44 22 00

• Данък върху превозните средства Код: 44 23 00 

• Такси за битови отпадъци Код: 44 24 00 

• Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин Код: 44 25 00 

• Приходи от наеми на имущество Код: 44 41 00

• Приходи от наеми на земя Код: 44 42 00 

• Такси за технически услуги Код: 44 80 01

• Такси за административни услуги Код: 44 80 07 

• Други общински такси Код: 44 80 90

• Дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми Код: 44 51 00

• Други неданъчни приходи Код: 44 70 00