Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K93
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S5

Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

На територията на Община Челопеч има създадени три дружества с нестопанска цел:

СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ-ЧЕЛОПЕЧ"

ПРЕДСЕДАТЕЛ на управителния съвет: ВЕЛА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДИМИТРА ПАВЛОВА ПАРТОВА

                   2. КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ДЕЙКОВ

                   3. БОГДАН ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВ

                   4. НИКОЛИНА ХАРАЛАМПИЕВА СТОЯНОВА

Телефон за контакт с председателя на сдружението: 0888107154

В сдружението членуват 84  човека.

Заявленията за членство в клуба са на разположение в Клуб на пенсионера, находящ се в с. Челопеч, бул. „Трети март“ №5 всеки работен ден от 08,00 часа  до 16,30 часа. Изискванията  за членуващите е да са пенсионери и да имат постоянен адрес на територията на община Челопеч. Подадените заявления се разглеждат от УС, като  на заседанието се приканва заявителя, същия  се запознава с устава и живота на сдружението.

Ежегодно се изготвя Програма  за дейността на сдружението през настоящата година така, че  живота на членуващите да е пълноценен.

ДРУЖЕСТВО НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ на управителния съвет: ПЕПА ДИМИТРОВА МАЦЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. БОНКА МАРИНОВА ТОТЕВА

                   2. СТЕФАНА ДРАГОЕВА ИЛИЕВА

                   3. АНКА НАЙДЕНОВА НИСТОРОВА

                   4. НИКОЛИНА ТОДОРОВА МИНЕВА

Телефон за контакт с председателя на дружеството: 0876599644

В дружеството членуват  93 човека.

Заявленията за членство са на разположение, както при председателя на дружеството, така и в Клуб на пенсионера находящ се в с. Челопеч, бул. „Трети март“ №5, всеки работен ден от 08,00 часа до 16,30 часа. Към подаденото заявление  е необходимо да се приложи копие от ТЕЛК решение. Заявленията се разглеждат от Управителния съвет на дружеството и се взима решение.

СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА

ПРЕДСЕДАТЕЛ на управителния съвет: МАЙОР ФИЛИП ПЕНКОВ ВЪТЕВ

                 СЕКРЕТАР: СТАРШИНА ПЛАМЕН МАРКОВ ПРОКОПОВ

                 КАСИЕР:  СТАРШИНА ЦВЯТКО МАТЕЕВ ЦВЕТКОВ

Телефон за контакт с председателя на съюза : 0887787864

Заявленията за членство са на разположение при председателя на съюза. Изискването за членуващите е да са пенсионери с военно звание или да са родолюбци, тоест да са допринесли нещо към обществото – патриотични поеми или тематиката да бъде АРМИЯТА. След което заявлението се разглежда от Управителния съвет и той излиза с решение, което се изпраща до Централен и управителен съвет на „Съюз на офицерите и сержантите от запаса“, гр. София. При одобрението от тяхна страна се издава карта за членство, съгласно устава им със звание-сержант, полковник, редник, лейтенант, старшина, капитан и прочие.

В съюза на офицерите членуват  31 човека