Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.04.2021

адрес: 2087 с.Челопеч,  пл. "Освобождение" №1

тел.: 07185/25-50;  07185/20-15  

факс: 359/71069913

е-mail: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg

Официална страница на Община Челопеч във "Facebook": https://www.facebook.com/ob.chelopech/

Безплатен телефон за сигнали към община Челопеч: 0800 20 003

Име

Длъжност

E-mail

РЪКОВОДСТВО

инж.Алекси Кесяков

Кмет

kmet@chelopech.egov.bg

Нина Калоянова

Секретар ОбА

sekretar@chelopech.egov.bg

Цветомира Балъкова

Главен инспектор

Tsvetomira.Balakova@chelopech.egov.bg 

арх. Станимир Тонев

Главен архитект

Stanimir.Tonev@chelopech.egov.bg

ДИРЕКЦИЯ “СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Сашка Вътева

Директор "Специализирана администрация"

Sashka.Vateva@chelopech.egov.bg 

Татяна Цонкова

мл. експ. „Опазване на околната среда, селско и горско стопанство и общинска собственост“

Tatyana.PavlovaTsonkova@chelopech.egov.bg

Ненка Тороманова

мл. експ. „Архитектура, строителство, кадастър и регулация“

Nenka.Toromanova@chelopech.egov.bg

Кунчо Тороманов

гл. спец. „Устройство на територията и контрол по строителството“

Kuncho.Toromanov@chelopech.egov.bg

Стоянка Димитрова

гл.спец. “Гражданска регистрация, административно обслужване и информационна сигурност”

Stoyanka.Dimitrova@chelopech.egov.bg

Алиция Стоянова

мл. експ. ”Образование, проекти, връзки с обществеността и канцелария”

Alitsia.Stoyanova@chelopech.egov.bg

Миглена Кръстева

мл.експ. “Общински обекти”

Miglena.Krasteva@chelopech.egov.bg

Иванка Иванова

гл. спец. ”Социални дейности и здравеопазване“

Ivanka.Ivanova@chelopech.egov.bg

Жанна Центовская

гл. спец. „Култура, спорт и туризъм“

Zhanna.Tsentovskaya@chelopech.egov.bg

Аника Чернева

гл.спец. “Благоустройство и инфраструктура”

Anika.Cherneva@chelopech.egov.bg

Делка Генова

изпълнител „Куриер-чистач”

 

ДИРЕКЦИЯ “ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ”

 

Директор “Обща администрация”

 

Фани Гърмидолова

мл. експ. „Човешки ресурси”

Fani.Garmidolova@chelopech.egov.bg

Лиляна Бекярова

гл. счетоводител

Lilyana.Bekyarova@chelopech.egov.bg

Цанка Павлова

Счетоводител

Tsanka.GavrilovaPavlova@chelopech.egov.bg

Анна Джонгова 

инспектор ”Местни приходи, търговия и каса”

Anna.Dzhongova@chelopech.egov.bg

Радка Крайчева

ст. спец. ”Организационно и техническо подпомагане на ОбС Челопеч”

Radka.Kraycheva@chelopech.egov.bg

Цветелина
Лилова

ст. спец. „Техническо и материално осигуряване и архив“

Tsvetelina.Lilova@chelopech.egov.bg

ДЕНОНОЩНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЖУРНИ

Анка Данчева

ст. спец. „Отбранително мобилизационна подготовка и транспорт“

Anka.Dancheva@chelopech.egov.bg