Председателство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Димитър Въжаров

Димитър Въжаров - Председател на Общински съвет

Контакти:

адрес: Обл. Софийска, Община Челопеч,

2087 с. Челопеч, пл. "Освобождение" №1

тел. 07185/ 25-50

факс: 35971069913

е-mail: Obshtinski.Savet@chelopech.egov.bg

 

 

Правомощия и задължения

 • свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовка им;

 • координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;

 • провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани;

 • подпомага съветниците в тяхната дейност;

 • представлява общинския съвет пред външни лица и организации;

 • удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет актове;

 • осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;

 • упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет;

 • удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет;

 • следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети от общинския съвет;

 • нарежда нормативните актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в местния печат или на официалната Интернет страницата  на общината;

 • следи за спазване на  Правилник за дейността на общинския съвет;

 • изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, Общинския съвет и вътрешния правилник за организацията и дейността на Общинския съвет.