Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OV7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C75

Правилник за дейността на ОбС

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021
  • Правилникът  урежда организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
  • Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват  съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник. 
  • Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация  за осъществяване на местното самоуправление.
  • Общинският съвет e колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, самостоятелност по отношение на държавните органи при вземането на решения, гарантиране и закрила на интересите на общината и на населението й.