Z6_PPGAHG8001F3F0QR8OAA673PH0
Z7_PPGAHG8001F3F0QR8OAA673P76

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на общинска администрация Челопеч, подадени през 2021 г.

Дата на публикуване: 09.08.2021
Последна актуализация: 09.08.2021
Лушка Бързакова
Дата на публикуване: 14.02.2022