Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24M7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CC6

Правомощия на Кмета

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Кмет на община

е орган на изпълнителната власт в общината.

Той се избира от населението или от общинския съвет за срок от четири години по ред, определен със закон.

В своята дейност кметът се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението.

Правомощия, функции и отговорности на кмета:

1.    Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2.    Внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;
3.    Назначава и освобождава от длъжност ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
4.    Отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди;
5.    Организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;
6.    Организира изпълнението на дългосрочните програми;
7.    Организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това;
8.    Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите;
9.    Поддържа връзки с политически партии, обществени организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
10.    Организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;
11.    Възлага или разрешава изработването на Устройствени планове и техни изменения за територията на общината или части от нея, одобрява ги при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;
12.    Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на определени служители, за поддържане на регистри за гражданското състояние;
13.    Осигурява организационно-техническото обслужване на общински съвет;
14.    Утвърждава Устройствения правилник на общинската администрация;
15.    Осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;
16.    Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;
17.    Определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията;
18.    Присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДСл;
19.    Утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинска администрация;
20.    Прави годишен отчет пред общинския съвет;
21.    Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;
22.    Представлява общината пред физически и юридически лица;
23.    Организира и контролира дейността на мобилизационната подготовка в общината и Гражданска защита.
24.    Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет.
25.    Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

 

Чл. 9. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.
•    Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата.
•    Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати.
•    Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.