Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24N6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C93

Бюджет и финансови отчети

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Бюджетът на община Челопеч включва:

  • приходи от местни данъци, такси, услуги и права, предоставяни от общината, разпореждане с общинска собственост, глоби и имуществени санкции, лихви и неустойки, други постъпления, помощи и дарения; 
  • разходи за делегирани от държавата и за местни дейности, съгласно единната бюджетна класификация, за: персонал, издръжка, лихви, помощи и обезщетения за домакинства, текущи субсидии, капиталови разходи; 
  • бюджетни взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз; 
  • бюджетно салдо; 
  • финансиране.