Z6_PPGAHG800H6M206QECH3IHJL14
Z7_PPGAHG800H6M206QECH3IHJLH5
Мандат 2023-2027 Мандат 2019-2023

Протоколи и решения на Общински съвет

Дата на публикуване: 09.12.2020
Последна актуализация: 09.11.2023

Заседанията на общински съвет Челопеч се провеждат всяка последна Сряда от месеца от 17:30 часа в Заседателната зала на общината.

За всяко заседание се изготвят Протоколи и Решения.