Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP1

Проект на бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.03.2022

            На основание чл. 84 от Закона за публичните финанси и  Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Челопеч, Кмета на Община Челопеч 


ОБЯВЯВА

           Обществено обсъждане на проект за Бюджет 2022 г. на 30.03.2022 г. в Заседателната зала на общината /пл. "Освобождение" №1/ от 15:00  часа.


           Материалите за общественото обсъждане ще са на разположение на гражданите на сайта на общината и в Центъра за административно обслужване на Община Челопеч.

Капиталов списък за 2022 г.
Дата на публикуване: 23.03.2022

Проекто-бюджет за 2022 г.
Дата на публикуване: 23.03.2022

Проекто-бюджет разходи 2021 г.
Дата на публикуване: 08.04.2021

Проекто-бюджет приходи 2021 г.
Дата на публикуване: 08.04.2021

Проекто-бюджет разходи 2020 г.
Дата на публикуване: 16.12.2020

Проекто-бюджет приходи 2020 г.
Дата на публикуване: 16.12.2020