Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8009G9E0QD1LVKSPGQ95

Разработен проект на Модел за съвместно създаване на стойност основан на метода дизайн мислене /design thinking/

Дата на публикуване: 20.02.2023
Последна актуализация: 20.02.2023

   Разработен проект на Модел за съвместно създаване на стойност основан на метода дизайн мислене /design thinking/ при изпълнение и мониторинг на политики  в Община Челопеч по Проект № BG05SFOP001-2.025-0053, финансиран по ОПДУ

 

 

В рамките на Проект № BG05SFOP001-2.025-0053, финансиран по ОПДУ е разработен Проект на Модел за съвместно създаване на стойност основан на метода дизайн мислене /design thinking/ при изпълнение и мониторинг на политики в Община Челопеч /Моделът/.
Моделът има за цел да предостави на Община Челопеч подходящ инструментариум за използване на методите и техниките на дизайн мисленето като иновативна форма за увеличаване възможностите за гражданско участие при формирането, изпълнението и мониторинга на политики.
Моделът за съвместно създаване на стойност, основан на „дизайн – мисленето“ /design thinking/, при проектиране и мониторинг на политики в Община Челопеч ще подпомогне общинската администрация, НПО и бизнеса при прилагане на принципите партньорство, делегирана власт и граждански контрол като предостави цялостна структурирана методология за практическото използване на Модела, както и добри практики за прилагане на техниките и подходите на дизайн мислене /design thinking/ при изпълнение и мониторинг на политики.
Концептуално Моделът е обвързан с Плана за интегрирано развитие на Община /ПИРО/Челопеч за периода 2021-2027 г., в който като важен акцент е посочено привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество за формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция по отношение участието и подкрепата на ръководството на общината за подготовката и реализация на плана.
В рамките на Модела съществуващите традиционни механизми за гражданско участие са допълнени и обогатени с набор от специфични методи на проектиране, правила и дизайнерски техники. Методологията включва различни методи на интервюиране, създаване на профили на целевите групи, създаване на мисловни карти, създаване на прототипи за решаване на проблеми. В този смисъл дизайнерското мислене не само ще помага за намирането на иновативни решения, но е и резултатно ориентиран подход, който по най-добрия начин отразява потребностите и защитава интересите на заинтересованите страни.
С разработения проект на Проект на Модел за съвместно създаване на стойност основан на метода дизайн мислене /design thinking/ при изпълнение и мониторинг на политики в Община Челопеч може да се запознаете ТУК

 

Община Челопеч и „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“ работят съвместно по Проект № BG05SFOP001-2.025-0053, с наименование: „Партньорство, делегирана власт и граждански контрол. Разработване на Модел за съвместно създаване на стойност, основан на „дизайн – мисленето“ /design thinking/, при проектиране и мониторинг на политики в Община Челопеч“, по Договор № BG05SFOP001-2.025-0053-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Повече информация за Проекта може да откриете тук:

https://chelopech.egov.bg/wps/portal/municipality-chelopech/administration/projects/proektgrajdansko2022/!ut/p/z1/pZFfT8IwFMU_iw97XO5tNzp83FCZJMQhoKwvpnZ_KLhubA3It7csJsZEIcb71Juce_LrOcBhBVyLvSqFUbUWb3ZPOXtJknEYj4eIyWLGcJYEQXI3J3TsUXg-KwgJ8PP3T8CBN1JlkCLKIGNCujJgA9cf-My9pshcwvKiGAbCIyI7qaU2jVlDKmttcm0c7JTJHRRZpbTqTNuzO9i09SaXputf-daUrdhkQnfbmiK9BG7JTuD4y4Ro7_n3v8U3i9A6PJJkPmHoP5BPwRmP1DIEXw5kxKKeIYrIPSXEQu5VfoClrtvKljH_Y1YxwuRS_rZg2k5H09I6C7N2lS5qWP2YmJWqzW7HQ1vBKfp3A6v_ddBUy2roHd1tMb31fP56PIRXH7usI7s!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fcontent%2Fsite%2Fadministration%2Fprojects%2Fproektgrajdansko2022