Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K47
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12144

Стратегия и управление на общинска собственост

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост обхваща целия обем недвижима общинска собственост, включително публичната и частна общинска собственост. Предвид необходимостта от изготвяне на систематизиран преглед на състоянието на собствеността, вкл. имотите, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение (улици, площади, пазари и други обществени територии), предвиден в изготвените стратегически цели, в настоящата Стратегия не са разгледани детайлно дейностите по рехабилитация, поддръжка и развитие на тези имоти, като те са предвидени в Общински план за развитие на община Челопеч 2014 – 2020 г. и ще бъдат заложени в следващия Общински план за развитие.