Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24J5
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GC3

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 07.01.2022

 

КПКОНПИ

Лицата заемащи висши публични длъжности, включително кметове подават декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и могат да бъдат достъпени в Регистъра на лица, заемащи висши публични длъжности

Регистър ЗПКОНПИ

Община Челопеч поддържа публични регистри, съгласно изискванията на чл. 41, ал. 1, чл. 169, ал. 1 и § 2, ал. 3 от Допълнителните разпоредби от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), които се публикува на портала за отворени данни на Република България.