Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект по ПРСР

Дата на публикуване: 19.06.2023
Последна актуализация: 19.06.2023

 

Държавен фонд "Земеделие" и Община Челопеч подписаха Административен договор BG06RDNP001-7.021-0034-C01 за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 755 300,60лв. по ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ за периода 2014-2020г. с проект:

"Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в урбанизираната територия на Oбщина Челопеч".

По процедура BG06RDNP001-7.021 Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и договор BG06RDNP001-7.021-0034-С01 за  "Изграждане, реконструкцияи/или рехабилитация на водоснабдителни системи  съоръжения в урбанизираната територия на Община Челопеч"

Проекта се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Земеделски Фонд за Развитие на Селските Райони чрез  Държавен Фонд Земеделие по ПРСР 2014-2020г.

Общия размер на Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 2 755 300,60лв.