Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект „Партньорство, делегирана власт и граждански контрол. Разработване на Модел за съвместно създаване на стойност, основан на „дизайн – мисленето“ /design thinking/, при проектиране и мониторинг на политики в Община Челопеч“

Дата на публикуване: 25.07.2022
Последна актуализация: 27.07.2022

                         Logo                                                                     Logo1                                                                                                         

ПРОЕКТ: „Партньорство, делегирана власт и граждански контрол. Разработване на Модел за съвместно създаване на стойност, основан на „дизайн – мисленето“ /design thinking/, при проектиране и мониторинг на политики в Община Челопеч“


ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 
№ BG05SFOP001-2.025-0053-C01

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

ПРОЦЕДУРА: BG05SFOP001-2.025 - „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

ПРИОРИТЕТНА ОС № 2: „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“

БЕНЕФИЦИЕНТ: Сдружение „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“

ПАРТНЬОР: Община Челопеч

ОБЩА СТОЙНОСТ: 58 668,57 лв., от които 49 868,28 лв. европейско и 8 800,29 лв. национално съфинансиране.

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ: 19.07.2022 г. - 31.12.2023 г.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Основна цел на проекта е да се изготви работещ инструментариум - Модел /методология/ за съвместно създаване на стойност, основан на иновативен подход чрез прилагане на дизайн мисленето /design thinking/, концептуално обвързан с ПИРО Челопеч 2021 – 2027г., който да съчетае традиционни инструменти с иновативни подходи, които отразяват спецификата и потребностите на общността и на свой ред да стимулират изграждането на устойчив механизъм за партньорско и открито управление в Община Челопеч.
Посочената цел е в съответствие с формулираните цели на Процедурата, съгласно т.6 от Насоките за кандидатстване, както и кореспондира с политиката на ЕС за търсене на нови инструменти, които да максимизират потенциала за участие на гражданите, засилване на тяхното чувство за съпричастност към политиките, което отразява техните потребности и визии /Резолюция на Европейския парламент от 7 юли 2021 г. относно гражданския диалог и гражданското участие в процеса на вземане на решения в ЕС./
Специфичните цели  са релевантни на основната цел на проекта. Те са формулирани в съответствие с идентифицираните на базата на предварително проучване на потребностите на целевите групи и са насочени към решаване на конкретни проблеми.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
В плана за изпълнение на проекта са включени 5 /пет/ дейности, чиито резултати водят до постигане на поставените цели. Част от тези резултати са:
-    Извършен анализ на текущото състояние на гражданското участие в процеса на изпълнение и мониторинг на политики в Община Челопеч;
-    Проучен и анализиран метода дизайн мислене /design thinking/ и добри практики основани на неговото прилагане в процеса на изпълнение и мониторинг на политики.
-    Изработен Модел за съвместно създаване на стойност основан на метода дизайн мислене /design thinking/ при изпълнение и мониторинг на политики в Община Челопеч.

В рамките на заложените дейности по проекта ще бъдат изготвени съпътстващи доклади, анализи, препоръки, ще бъдат проведени работни срещи и обсъждания с целевите групи, които ще спомогнат за постигане на поставените цели.


 

Прессъобщение
Дата на публикуване: 20.09.2022