Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект "Укрепване на общински капацитет в Община Челопеч"

Дата на публикуване: 10.04.2023
Последна актуализация: 16.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

 

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Челопеч, в качеството си на конкретен бенефициент по Проект: BG05SFPR002-2.002-0118 „Укрепване на общинския капацитет Община Челопеч“, финансиран по процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027”, ОБЯВЯВА, че стартира проект за наемане и обучение на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги.

Предвидено е обучение за персонала, ангажиран с изпълнението на правомощията по ЗЛП/ЗХУ и ЗСУ, в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги - асистенти наети във връзка с чл.93 от ЗСУ, по отношение повишаване уменията за комуникация с потребителите.

Ще се проведат обучителни семинари за насърчаване на интегрирания подход при осигуряването на подкрепа на лицата.

Цел на дейността - осигуряване на обучение свързано със знания и компетенции на трима служители.

 Етапи на изпънение -- едно обучение на база конкретни ситуации базирани на актуални събития на територията на Община Челопеч.

Обучението ще допринесе за изпълнение на правомощията на служителите по трите закона - ЗЛП, ЗХУ и ЗСУ по начин - "Обучение в групова среда за повишаване на уменията за комуникация с потребителите, които са със специфични здравословни проблеми, това предопределя нуждата от специфичен подход за предразполагане, подпомагане и изграждане на емоционално равновесие между потребител и асистент."

Общи цели:

Обхват на служителите извършващи социални услуги в специфична, натоварена среда.

Конкретни цели:

Повишаване качеството на обслужване

Укрепване на Общински капацитет ще се предоставя за срок от 1 месеца, считано от 03.04.2023 г. до 03.05.2023г.

Обща стойност на проекта: 840лв.

От които - 588лв. от ЕСФ +  и 252лв. Национално съфинансиране.

 

За допълнителни въпроси:

Екип за управление на проекта - тел. за връзка: 0879082491