Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2405
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C77
Мандат 2019-2023 Мандат 2023-2027

Заседания на Общински съвет

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 14.12.2022

 Общинският съвет e колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, самостоятелност по отношение на държавните органи при вземането на решения, гарантиране и закрила на интересите на общината и на населението й.