Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

ВиК

Съществуващата водоснабдителна система на с. Челопеч с дължина 21 км се захранва от повърхностни и подземни водоизточници, разположени в двата речни басейна непосредствено над селото. В западния басейн на р. Воздол са изградени двете най-стари речни водохващания - “Белишка” и “Илинденска”. Има изградени и баражни водохващания - “Воздол” и между р. Илинденска и баража. Водопроводната мрежа е стара и по-голямата част от тръбите е с изтекъл амортизационен срок. Качествата на водата не удовлетворяват напълно стандарта за питейна вода и подаването й към консуматорите би трябвало да става само след съответното пречистване. През 1995 г. е извършена експертна оценка на състоянието на водоснабдителната система на с. Челопеч. Препоръките са за намаляване на загубите на вода чрез реконструкция на уличната водопроводна мрежа с цел осигуряване на регулярно водоподаване, изграждане на изравнител за акумулиране на вода и компенсиране на сухите месеци и изграждане на пречиствателна станция за достигане на качество на водата съгласно изискванията на стандарта. В общината има изградена канализационна мрежа, но няма пречиствателни станции за отпадни води. Изградената канализационна мрежа в с. Челопеч обхваща 90% от домакинствата.

Съобщителна инфраструктура

Съобщителната инфраструктура в общината е добре развита. Качеството на връзките е на много добро ниво. На територията й съществува аналогова АТЦ с капацитет 1000 телефонни поста. В общината има 95% покритие на мобилните апарати на “M-Tel” и “Viva-Com“.

Интернет

Доставчици на интернет в общината –  “M-Tel” , “Viva-Com“, "Скайнет“ и "Ретел" АД - с доставка на интернет по оптична мрежа.

Електроснабдяване

Територията на общината се поддържа от електроснабдителен район Пирдоп. Всички райони са електрифицирани. Уличното осветление е подменено с енергоспестяващо. Осигурени са средства за тъмните часове от денонощието.