Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Контакти:

адрес: с. Челопеч 2087, пл. "Освобождение" №1

Председател на МКБППМН: Нина Калоянова
Секретар на МКБППМН: Жанна Центовская

тел.: 07185/ 25-50;                                          
e-mail:
Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg;

За комисията:

§  Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на общината.

§  Разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, граждани и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

§  Оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват по възпитанието на децата.

§  Съдейства на децата, излезли от социално педагогически интернати, възпитателни училища , поправителни домове пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми.

Приоритет и задачи:

Основен приоритет в работата на местната комисия  за противодействие на асоциалните прояви сред малолетните и непълнолетните е превенцията.

Основната задача в работата й е  координиране на работата на различните държавни и обществени институции в общината с отношение към  възпитанието на младите хора.

Основни акценти:

I.ПРЕВАНТИВНА

- организиране на превантивни дейности в училище  и извън него.

- дейности свързани с превенция за ограничаване  на определени  асоциални прояви /хулиганство, противообществени прояви, престъпления, агресия, наркомании/.

II. КОРЕКЦИОННО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:

МКБППМН развива в две посоки:

1. Налагане на възпитателни мерки по чл.13 от ЗБППМН

2. Определяне на обществени възпитатели по чл.41 от ЗБППМН 

Помощни органи на комисията:

Към местната комисия са назначени на граждански договор общо 2 /двама / обществени възпитатели - един психолог и един медиатор. Обществените възпитатели съдействат на родителите и учителите при възпитанието на децата. Работят по превенцията сред подрастващите:

§  Обществени възпитатели: Бонка Димитрова и Спас Лазаров

§  Приемна към МКБППМН – в приемната обществените възпитатели предоставят безплатни консултации на: деца; родители и педагози, по споделени от тях проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и развитието на децата.

Предлагаме подкрепа на:

§  Деца с трудности в общуването с връстници и адаптацията в училище

§  Деца от рискова семейна среда /бягство от дома, непълни семейства, нисък социален статус, криминогенна среда/

§  Родители, чието общуване с детето е затруднено

§  Родители срещащи трудности при справяне с проблемното поведение на детето си

§  Деца и родители, преживели травматични събития, които са нарушили ежедневния им ритъм на живот

Области на работа:

 Консултиране

– социално
– психологическо

Развитие на социална компетентност

–  умения за решаване на проблеми
–  умения за общуване
–  умения за решаване на конфликти

Изнесени дейности в училищата

– семинари
– групова работа
– изследвания и анкети