Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KK7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12146

План за действие за общинските концесии в община Челопеч за периода от 2021 до 2027 г.

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Концесията е важен инструмент за дългосрочното структурно развитие на публични инфраструктура и услуги. Концесиите допринасят за нарастване на конкуренцията, за използване на опита на частния сектор и за постигане на ефикасност и иновации. Конкурентното възлагане на концесии създава възможност за по-ефективно разпределение на публични средства.